Wedstrijdreglement LiwwadSTER Rondje

Algemeen
1. De deelnemers verklaren zich bekend met dit reglement, het technisch- en wedstrijdreglement van de FSN, het BPR en bijbehorende onderwerpen bij inschrijving.
2. Deelname is op eigen risico. Organisatie ’t Liwwadster Rondje aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van sloep, inventaris, vervoersmiddel (auto, busje, trailer) persoonlijke eigendommen en elke andere vorm van eigendom. Ook persoonlijk letsel is ten alle tijden eigen risico.
3. In alle gevallen waarin dit reglement, het technisch- en wedstrijdreglement van de FSN of het BPR niet voorziet beslist de wedstrijdleiding van de organisatie.
4. Elke sloep/deelnemer is verplicht zich te verzekeren tegen ongevallen en schade aan sloep, eigen persoon of derden. Dit dient minimaal een WA-verzekering te zijn.
5. Voorafgaand en tijdens de wedstrijd is het voor deelnemers (roeiers en stuurlieden) verboden alcohol te gebruiken. Tijdens het gehele evenement is drugs verboden.
6. Op de evenementlocaties is het nuttigen van eigen meegenomen (alcoholische) dranken niet toegestaan.
7. Glas- en blikwerk is ten strengste verboden op de evenementlocaties
8. Tijdens het gehele evenement dient elke deelnemer elk soort van instructie van organisatie (wedstrijdleiders, officials op de wal of in bootjes, tijdswaarneming en elk ander persoon van de organisatie), politie(vaartuigen), havendienst, reddingsbrigade en EHBO-personeel ten alle tijden op te volgen. Het niet volgen van instructies kan een strafvermogen of diskwalificatie tot gevolg hebben.
9. De organisatie heeft het recht om voorafgaand aan de wedstrijd de route te wijzigen, de wedstrijd uit te stellen of de wedstrijd te annuleren. Mogelijke oorzaken hiervan zijn extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Hierbij zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
10. Wanneer een team zich binnen 7 dagen voor de wedstrijd afmeldt vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
11. Het is niet toegestaan de natuur of andermans eigendommen te beschadigen. Afval dient gedeponeerd te worden op de daarvoor aangewezen plekken.
12. De organisatie kan op elk moment een sloep, team of persoon van deelname van de wedstrijd uitsluiten. Reden hiervoor wordt direct mondeling medegedeeld. Een schriftelijke uitsluiting zal binnen 14 dagen na de wedstrijd worden toegezonden aan de contactpersoon van desbetreffend team. Een reden hiervoor kan zijn het niet naleven van de reglementen.
13. Alcoholhoudende dranken worden alleen verkocht aan personen ouder dan 18 jaar. Bezoekers zijn verplicht zich te legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht.
14. Slag en/of stootwapens of op wapens gelijkende alsmede aanstootgevende voorwerpen zijn niet toegestaan.
15. Bezoekers die opzettelijk vernielingen aanrichten moeten de aangerichte schade vergoeden en kunnen door de beveiliging overgedragen worden aan de politie.
16. Bezoekers die aanstootgevend gedrag vertonen, of voor overlast zorgen, in welke vorm dan ook, worden door de beveiliging en/of organisatie verwijderd van het evenement.
17. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in clubkleding (motor of voetbal) zonder opgaven van redenen niet toe te laten tot het evenement.
18. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om gemaakte opnames (foto en film) te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor uitsluiten PR- en promotiedoeleinden voor het evenement.

Kranen en parkeren
19. Het kranen gebeurt volgens de van tevoren kenbaar gemaakte kraanlijst. Voor het kranen wordt de sloep op de aangegeven tijd verwacht bij de kraanlocatie. Zorg ervoor dat de openbare weg ten alle tijden vrij blijft.
20. Bij aankomst op de locatie van het kranen dienen alle aanwijzingen van kraanpersoneel en organisatie opgevolgd te worden. Het niet volgen van aanwijzingen kan tot diskwalificatie leiden.
21. Het kranen van de sloep gebeurt op eigen risico. ’t Liwwadster Rondje aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
22. Het is verboden om met eigen hijsmiddelen de sloep te water te laten.
23. Tijdens het kranen van een sloep is het verboden voor iedereen om zich in de sloep of binnen de draaicirkel van de kraan te bevinden.
24. Het parkeren gebeurt op aanwijzing van iemand van de organisatie. Bij het parkeren dient duidelijk de sloepnaam, contactpersoon en het telefoonnummer achter te laten op het dashboard. Dit in verband met calamiteiten.

Voorafgaand aan de wedstrijd
25. Alle stuurlieden dienen op de hoogte te zijn van de geldende reglementen, inclusief het wedstrijdreglement van ’t Liwwadster Rondje, het technisch- en wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) en het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). Als bewijs hiervan wordt gebruik gemaakt van een handtekeninglijst. De handtekening wordt gezet bij het afhalen van de reflecterende hesjes met startnummer en de routekaart.
26. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt bij de aanmelding van de sloep het reflecterend hesje met startnummer, routeinformatie en een programmaboekje uitgereikt aan de stuurman van de sloep. Na de wedstrijd dient het hesje weer ingeleverd te worden. Na inlevering wordt de borg contant terugbetaald aan de stuurman.
27. De veiligheidsmiddelen genoemd in het technisch- en wedstrijdreglement van de FSN dienen aanwezig te zijn in de sloep. Dit dient ook in de juiste hoeveelheid te zijn.
28. De organisatie/FSN heeft het recht een controle van de veiligheidsmiddelen van de sloep uit te voeren conform het technisch- en wedstrijdreglement van de FSN. Mocht een sloep de veiligheidsmiddelen niet in orde hebben, dan heeft de organisatie het recht de sloep niet te laten deelnemen aan ’t Liwwadster Rondje. Mocht deze beslissing genomen worden, dan heeft het team geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
29. Voorafgaand aan de wedstrijd dient de stuurman het reflecterend hesje met het startnummer goed zichtbaar over andere kleding te dragen. Het hesje dient de gehele wedstrijd duidelijk zichtbaar gedragen te worden in verband met zichtbare en niet zichtbare controleposten.
30. De indeling van de startlijst is naar inzicht van de organisatie gebeurd. Het indelen van de start gebeurt aan de hand van het meest recente sloepenregister. Sloepen waarbij de sleepwaarden onjuist, ongeldig of verlopen zijn doen alleen buiten mededinging mee aan ‘t Liwwadster Rondje.

Tijdens de wedstrijd
31. Tijdens de hele wedstrijd is het BPR van kracht. Dit betekend dat schepen komend van stuurboord altijd voorrang hebben, de oplopende sloep moet uitwijken en dat vrachtverkeer voorrang heeft op de sloepen. Bij het niet naleven van de reglementen heeft de organisatie het recht een sloep een sanctie op te leggen of te diskwalificeren.
32. Alle sloepen dienen uiterlijk een half uur voor de start aanwezig te zijn ACHTER de startlijn. Warm roeien gebeurt ACHTER de startlijn in de Prinsentuin op de Wester Stadsgracht.
33. De start is op de Wester Stadsgracht ter hoogte van stadsschouwburg de Harmonie in de richting van de Zuider Stadsgracht.
34. Elke 1 minuut starten er 2 sloepen. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de organisatie. Hierbij moet de sloep stilliggen op of achter de startlijn. Wanneer de sloep een positie voor de startlijn heeft tijdens de start wordt een straf van 5 watt gehanteerd.
Wanneer er zich een vertraging in de start voordoet zullen de tijden van alle volgende teams gecorrigeerd worden aan de hand van de werkelijk gestarte tijd.
Mocht een sloep te laat voor de start verschijnen, dan zal deze aan het einde van het deelnemersveld starten.
35. Alle sloepen volgen de exact voorgeschreven route. Langs de route zijn verschillende zichtbare en onzichtbare controleposten ingericht. Voor elke keer dat een sloep de voorgeschreven route niet volgt wordt 5 watt strafvermogen gegeven.
36. Tijdens de wedstrijd dient de stuurman het reflecterend hesje met startnummer goed zichtbaar over andere kleren te dragen. Mocht het hesje niet duidelijk zichtbaar zijn dan kan er geen tussentijdse waarneming gedaan worden en zal de sloep gediskwalificeerd worden.
37. Tijdens de gehele route dient zo veel mogelijk stuurboord wal gehouden te worden. Op het van Harinxmakanaal wordt gecontroleerd en gehandhaafd of de deelnemers stuurboord wal houdt. De organisatie vind dit een grote overtreding en om deze reden wordt hiervoor 10 watt straf gerekend.
38. Tijdens de wedstrijd kan oplopen soms smal en krap worden. Hierbij wordt begrip gevraagd. Hierbij wordt goed zeemanschap en sportiviteit verwacht van alle roeiers. Bij bruggen en smalle punten heeft de sloep die wordt opgelopen voorrang.
39. Hulp, in welke vorm dan ook, is ten alle tijden uitgesloten en heeft altijd diskwalificatie tot gevolg. Tijdens de wedstrijd is maximaal 1 wisselroeier toegestaan.
40. Volgboten zijn ten strengste verboden. Wordt een volgboot waargenomen kan er besloten worden tot diskwalificatie.
41. Elke vorm van ongevallen of verwondingen worden direct aan de organisatie doorgegeven via het telefoonnummer (wedstrijdleider) gegeven op de routekaart. De wedstrijdleider zal hierbij altijd vragen om het startnummer, de sloepnaam, de aard van het ongeval of de verwonding, de locatie en wat voor soort hulp (indien onduidelijk) er noodzakelijk is. Hierna zal de wedstrijdleider hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance en reddingsbrigade) inschakelen. Van de sloep wordt verwacht de instructies van de wedstrijdleider op te volgen.
42. Het is tijdens de wedstrijd toegestaan met een club, nationale of schoolvlag te varen. De vlag dient voorzien te zijn van een uitneembare vlaggenstok in verband met de lage bruggen op de route.
43. De maximale hoogte boven de waterlijn van elke sloep bedraagt 1,25 meter. Dit in verband met de laagste brug met een hoogte van 1,30 meter.

Na de wedstrijd
44. Het is de sloepen verboden om aan te meren aan alle omringende woonschepen. Alleen vrije kade aangewezen door de organisatie mag gebruikt worden om aan te meren.
45. Het reflecterend hesje en de routekaart kunnen na de wedstrijd ingeleverd worden in de wedstrijdtent. Bij het niet inleveren wordt de borg van 10 euro niet gerestitueerd
46. Indien een sloep een protest in wil dienen dan kan dit bij directe betaling van 25 euro per protest bij de wedstrijdleiding in de wedstrijdtent. Protest indienen kan tot 30 minuten na de laatste finish. Wanneer het protest door de organisatie gegrond wordt bevonden zal het bovengenoemde bedrag gerestitueerd worden en kan een sanctie uitgedeeld worden aan de sloep in kwestie. De organisatie kan protsten binnen 7 dagen na de wedstrijd behandelen.
Indien de sloep geen protest in wil dienen kan een melding gemaakt worden. Meldingen worden gerapporteerd in de eigen administratie en doorgegeven aan de FSN. Dit is kosteloos. Sancties kunnen ook worden uitgedeeld zonder protest.
47. Op de wedstrijddag zal een tijdelijke uitslag gegeven worden. Aan de hand van deze uitslag wordt een prijsuitreiking gedaan. 7 dagen na de wedstrijd zal een definitieve uitslag ontstaan. Deze kan onderhevig zijn aan later gegeven sancties of diskwalificaties. De uitslagen worden berekend aan de hand van het meest recente sloepenregister.

© 2018 Liwwadster rondje E-mail: liwwadsterrondje@gmail.com